දෙනයන

ටිෂානි සචින්තා ගමලත්
අෂානි නයනදී ගමලත්

Sunday, July 1, 2012

5. සැන්දෑව


සැන්දෑවට ඉර බැස යනවා.
සැන්දෑවට ඉර බැසයනවා එතකොට කුරුල්ලන් කූඩු වලට යයි.
සැන්දෑව සතුන් කෑම සොයා යයි.
සැන්දෑවට ඉර පේන්නේ නැතිව යනවා.
සැන්දෑවට බකමූණෝ කෑගසනවා.


                                                                                          - නයනදී


පළවෙනි වැකියම දෙවෙනි වැකියටත් අරන් තිබ්බා... තුන්වන වැකියේ ට යන්නක් නෑ...  සමහරවිට ඒක ලියන්න ඇත්තේ සර්පයන් ගැන හිතලා වෙන්න ඇති නේද? අපි කියනවානෙ සර්පයින් කෑම හොයාගෙන යන නිසා එළියට යන්න එපා කියලා... ඒකෙන් වෙන්නැති ඒ අදහස ආවේ..  :)


පුංචි පුංචි මල් කැකුළුද පරවීගෙන යයි
හිරු කුමරා අපරදිගට ලන් වී ගෙන යයි
කුරුළු රෑන් රෑන් පෙළට කැදලි කරා යයි
එළිය පලා ගොස් අඳුර ද කෙමෙන් කෙමෙන් එයි


                                                                                        - සචින්තා


මේකෙ අපරදිග නිසා ටිකක් අමුතු ගතියක් දැනෙනවා.. වෙන වචනයක් මටත් එන්නෙ නෑ... :)

No comments:

Post a Comment